Smile
 

ANALIZA URINA


Sysmex, JapanUF-500i Automatski analizator sedimenta urina
Dialab, AustrijaUrin trake sa 2, 10 i 11 parametara i automatski čitač urin traka


UF-500i koristi fluorescentnu protočnu citometriju, slično hematološkim brojačima, za diferencijaciju čestica u urinu po sadržaju pojedinih molekula I ćelijskih struktura. To omogućava klasifikaciju urinarnih čestica ne samo na osnovu fizičkih svojstava već I hemijskih. Različiti delovi ćelija kao što su nukleinske kiseline, ćelijska membrana, ili intracelularne organele kao što su mitohondrije se boje specifičnim fluorescentnim bojama I na osnovu signala rasute laserske svetlosti se klasifikuju ćelije I čestice iz urina. Kompjuterski algoritmi menjaju subjektivnu interpretaciju morfologije I tipa čestica, od strane posmatrača, a kliničari dobijaju precizne najvažnije informacije.


• Dva odvojena merna kanala: jedan za bakterije, jedan za ostale elemente sedimenta
• Parametri: Leukociti, eritrociti, epitelne ćelije, cilindri, bakterije, male okrugle ćelije, gljivice, spermatozoidi, kristali, patološki cilindri,< mucus
• Brzina 60 uzoraka/h
• Dva režima merenja, ručno I preko semplera (kapaciteta 50 uzoraka)
• Količina uzorka: 1ml-ručni režim, 4ml- preko semplera